Regulamin

Tworzenie makijażu jest dla mnie sztuką

REGULAMIN SKLEPU

 

Regulamin, który czytasz dotyczy sklepu internetowego dostępnego na stronie internetowej pod adresem: www.dagamikula.com
W tym Regulaminie znajdziesz między innymi: zasady zawarcia umowy, warunki umowy, postanowienia dotyczące konsumentów oraz informacje o sposobie reklamacji i odstąpienia od umowy. Umowa może być zawarta poprzez złożenie Zamówienia na stronie internetowej Sklepu. Informacje dostępne na stronie Sklepu i w tym Regulaminie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, ale zaproszenie do zawarcia umowy. 

W każdej sprawie związanej z zakupami i funkcjonowaniem Sklepu możesz skontaktować się z nami pod adresem e-mail: mail@dagamikula.com oraz pod numerem telefonu: (+48) 601994013

 

Usługodawcą jest właściciel sklepu Dagmara Mikuła, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Dagmara Mikuła DAG.ART pod adresem: ul. Grudzie 4b,

05-119 Legionowo NIP:7971643129, REGON 361232682 


Regulamin dotyczy osób, które korzystają z udostępnionych Produktów w ramach Sklepu, odbiorcami są zarówno konsumenci, przedsiębiorcy na prawach konsumenta, jak i pozostali przedsiębiorcy. 

Definicje

USŁUGODAWCA: Dagmara Mikuła prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Dagmara Mikuła DAG.ART pod adresem: ul. Grudzie 4b; 05-119 Legionowo NIP:7971643129, REGON 361232682 

SKLEP: sklep internetowy prowadzony przez usługodawcę pod adresem internetowym: www.dagamikula.com

FORMULARZ ZAMÓWIENIA: Formularz służący do złożenia zamówienia w sklepie. Uzupełnienie formularza wymaga dodania produktów do Koszyka, wybrania sposobu płatności oraz uzupełnienia danych klienta niezbędnych do zakupu.  

ZAMÓWIENIE: oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu z Usługodawcą.

KLIENT: To Konsument, Przedsiębiorca lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta. Klientem jest podmiot będący osobą fizyczną lub osobą prawną, który dokonuje zakupu za pośrednictwem sklepu

PRZEDSIĘBIORCA: To osoba prawna lub osoba fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą, która dokonuje zakupu w Sklepie zawierając Umowę, a z treści tej Umowy wynika, że jest ona bezpośrednio związana z wykonywaną przez Przedsiębiorcę działalnością gospodarczą i posiada dla Przedsiębiorcy charakter zawodowy. 

KONSUMENT: To osoba fizyczna dokonująca z Usługodawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 

PRZEDSIĘBIORCA NA PRAWACH KONSUMENTA: To osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, dokonująca zakupu w sklepie

KONTO KLIENTA: To indywidualny dostęp Klienta na stronie Sklepu określany nazwą użytkownika oraz hasłem w postaci ciągu znaków zabezpieczających dostęp do konta. 

PRODUKT: Dostępna w Sklepie Usługa cyfrowa lub online, Treść cyfrowa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między klientem a Usługodawcą.

TREŚĆ CYFROWA: To materiały (e-booki, materiały elektroniczne do pobrania, nagrane kursy, vouchery w formie elektronicznej itp.) wytworzone i dostarczane w postaci cyfrowej, zazwyczaj w formie linku do pobrania.

USŁUGA CYFROWA: To usługa pozwalająca na wytwarzanie, przetwarzanie i przechowywanie danych lub dostęp do nich w postaci cyfrowej lub usługa pozwalająca na wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez konsumenta lub innych użytkowników tej usługi, lub inne formy interakcji przy pomocy takich danych. 

USŁUGA ONLINE: To usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta na odległość (online) w związku z charakterem sprzedawanych Produktów i zgodnie z ich opisem w Sklepie lub odrębną umową indywidualną zawartą między stronami. Do Usług online zalicza się: kursy online, masterclassy, szkolenia online i inne usługi prowadzone online (live).

CENA: Wskazane w polskich złotych wynagrodzenie wraz z podatkami należne Usługodawcy z tytułu wykonania Umowy. 

KOSZYK: element oprogramowania Sklepu , w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

USŁUGA ELEKTRONICZNA: Świadczenie usług drogą elektroniczną, w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344 z późn. zm.), przez Usługodawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem strony internetowej Sklepu. 

UMOWA SPRZEDAŻY: umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Usługodawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.

Przez umowę Sprzedaży rozumie się też – stosownie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług.

PROMOCJE: Szczególne warunki zawarcia Umowy proponowane przez Sprzedawcę w określonym konkretnie czasie, z których Klient może skorzystać na określonych przez Usługodawcę zasadach np. obniżenie ceny Treści lub Usługi cyfrowej. Ustawa o prawach konsumenta: Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2020 r. poz. 287 z późn.zm.). 

REGULAMIN: Niniejszy dokument określający zasady zawierania Umów Sprzedaży oraz zasady świadczenia i korzystania z usług udostępnianych przez Usługodawcę za pośrednictwem Sklepu na rzecz Klientów. Regulamin określa prawa i obowiązki Klienta Sklepu będącego Konsumentem, Przedsiębiorcą lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta. 

CENA POCZĄTKOWA: Pierwsza Cena Produktu, w której pojawił się Produkt w Sklepie. Ostatnia najniższa cena z ostatnich 30 dni: Najniższa Cena, w której produkt był dostępny w Sklepie w ciągu ostatnich 30 dni. 

CENA PROMOCYJNA: Cena Produktów w Sklepie po obniżeniu w związku z ogłoszeniem przez Usługodawcę Promocji. 

WYMAGANIA TECHNICZNE: Są to minimalne wymagania techniczne, których spełnienie jest niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sklep, w tym zawarcia Umowy o Świadczenie Usług lub Umowy tj.: 

 • komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; 
 • dostęp do poczty elektronicznej; 
 • Klient musi posiadać ważny/aktywny adres e-mail, a także w określonych przypadkach klawiaturę lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych; 
 • dostęp do aktualnej przeglądarki internetowej: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera, Google Chrome, Safari. 
 • Włączona obsługa plików cookies

 

Ogólne warunki korzystania ze Sklepu 

 1. Ten Regulamin jest nieodpłatnie udostępniany każdemu Klientowi przed zawarciem umowy w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalenie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, z którego korzysta Klient.
 2. Klient ma obowiązek zapoznać się z treścią Regulaminu przed zawarciem umowy. Jeżeli Klient nie akceptuje jego postanowień, nie powinien dokonywać zakupów w Sklepie. Zawarcie Umowy z Usługodawcą oznacza, że Klient zapoznał się z treścią Regulaminu i związany jest z jego postanowieniami. 
 3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniając podatek VAT)
 4. Do poprawnego korzystania ze Sklepu konieczne jest spełnienie Wymagań Technicznych, posiadanie dostępu do urządzenia z Internetem, z aktualnym systemem operacyjnym oraz z aktualną przeglądarką internetową, a także posiadanie konta e-mail. Klient powinien także posiadać wiedzę na temat zagrożeń dotyczących korzystania z Internetu (w tym zakupów online) oraz zabezpieczyć swoje urządzenie w podstawowe środki bezpieczeństwa technicznego (np. programy antywirusowe).
 5. Warunkiem skorzystania z Usług online lub Treści Cyfrowych (w szczególności e-booków, kursów i materiałów elektronicznych):
  a. w przypadku, gdy są one udostępniane w formie pliku komputerowego w formacie np.: .PDF, .EPUB, .MP3, .MP4, .MOBI – posiadanie programu obsługującego takie pliki oraz umiejętność korzystania z tych programów,
  b. w przypadku, gdy e-book lub materiał elektroniczny zawiera także pliki .MP4 lub .MP3 – posiadanie programu odtwarzającego te formaty oraz umiejętność korzystania z tych programów,
  c. w przypadku, gdy Treść Cyfrowa, Usługa online lub link do niej są dostępne w Koncie Klienta albo Usługa online jest świadczona za pośrednictwem Konta Klienta – posiadanie Konta Klienta, dostęp do połączenia internetowego oraz spełnienie wymagań technicznych wymienionych w Regulaminie,
  d. w przypadku, gdy Usługa online jest świadczona przez wskazany przez Usługodawcę komunikator, grupę w mediach społecznościowych – posiadanie konta w komunikatorze lub mediach społecznościowych, dostęp do połączenia internetowego oraz spełnienie wymagań technicznych wymienionych w regulaminie danej platformy,
 6. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści bezprawnych oraz treści zabronionych przez przepisy prawa (np. naruszających dobra osobiste osób trzecich), a także do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 7. Klient Sklepu zobowiązany jest w szczególności do:
  a) podawania w udostępnionych przez Sklep formularzach wyłącznie prawdziwych, aktualnych i niezbędnych koniecznych danych oraz niezwłocznego aktualizowania danych, w tym danych osobowych, podanych przez Klienta w związku z zawarciem Umów;
  b) korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych przez Sklep w sposób niezakłócający funkcjonowanie Sklepu oraz w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także zgodnie ze zwyczajami i zasadami współżycia społecznego, także w sposób niezakłócający funkcjonowanie pozostałych Klientów Sklepu;
  c) niedostarczania i nieprzekazywania w ramach Sklepu jakichkolwiek treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa, w szczególności naruszających majątkowe prawa autorskie osób trzecich lub ich dobra osobiste;
  d) nieumieszczania treści o charakterze bezprawnych, takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie niezamówionej informacji handlowej (spam) lub umieszczanie jakichkolwiek treści naruszających przepisy prawa;
  e) niemodyfikowania w sposób nieuprawniony treści dostarczanych przez Sklep w szczególności Cen lub opisów Treści lub Usług cyfrowych;
  f) niepodejmowanie czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta;
  g) terminowej zapłaty Ceny i innych ustalonych przez Klienta kosztów w pełnej wysokości. 
 8. Klient nie jest uprawniony do przekazywania loginu i hasła osobom nieuprawnionym lub do korzystania z konta innego Klienta. 
 9. Produkty mogą być prezentowane w Sklepie w ramach przedsprzedaży lub w Promocji, której warunki zamieszczone są w Sklepie. Cena wskazywana przez Usługodawcę obok Ceny Promocyjnej jest najniższą ceną, w której produkt był dostępny w sklepie w ciągu ostatnich 30 dni (ostatnia najniższa cena z ostatnich 30 dni). 
 10. W przypadku udostępnienia Produktu w ramach Promocji, Usługodawca oznacza, że dana Treść lub Usługa cyfrowa jest w cenie promocyjnej.
 11. W przypadku umożliwienia Klientom zapoznania się z opiniami innych Klientów na stronie Sklepu Usługodawca podejmuje uzasadnione i proporcjonalne kroki, które pozwolą na zweryfikowanie, czy opinie są rzetelne i zamieszczone przez osoby, które rzeczywiście korzystały z Produktu. Informacje na temat sposobu weryfikacji opinii przez Usługodawcę znajdują się w komentarzach pod opisem produktu. 
 12. Jeżeli Cena udostępniona Klientowi na stronie Sklepu jest spersonalizowana, np. ustalona na podstawie informacji o Kliencie uzyskanych z danych marketingowych (profilowanie), Usługodawca udostępnia Klientowi informację na temat indywidualnego dostosowania ceny (personalizacji cen) przy Produktu na stronie Sklepu. 
 13. Usługodawca podejmuje środki organizacyjne i techniczne mające na celu zabezpieczenie bezpieczeństwa korzystania ze Sklepu oraz funkcjonalności dostępnych w ramach strony (formularz rejestracji konta, formularz zamówienia

Usługi Elektroniczne na stronie Sklepu, w tym zakładanie Konta Klienta Sklepu

 1. Usługodawca świadczy na rzecz Klientów za pośrednictwem Sklepu nieodpłatnie następujące Usługi Elektroniczne:
  a) Usługę zawierania Umów na zasadach określonych w Regulaminie;
  b) Usługę Konto Klienta oraz przechowywanie i udostępnianie Klientowi za pośrednictwem Konta historii Zamówień Klienta na stronie Sklepu oraz dostęp do Treści i Usługi cyfrowej za pomocą Konta po zalogowaniu na stronie Sklepu;
  c) Usługę składania Zamówień na zasadach określonych w Regulaminie;
  d) Usługę umożliwienia Klientom korzystania z usług Koszyka;
  e) Usługę udostępnienia Treści i Usług cyfrowych na stronie internetowej Sklepu.
 2. Klient ma możliwość założenia Konta na stronie internetowej Sklepu przy składaniu Zamówienia. Konto zawiera m.in. informacje o Zamówieniach i pozwala na zapamiętanie użytych wcześniej danych potrzebnych do złożenia Zamówienia.
 3. Usługodawca świadczy usługę utrzymania Konta w czasie wykonywania Umowy, nie krócej niż w terminie rok od dnia założenia/ ostatniego zalogowania Klienta na Konto.
 4. Korzystanie z Konta możliwe jest po wypełnieniu formularza oraz zaakceptowaniu postanowień niniejszego Regulaminu i kliknięciu przycisku ,,Załóż konto’’ lub innego równoznacznego, przy czym Konto zakładane jest automatycznie podczas dokonywania pierwszego zakupu w Sklepie. W przypadku składania Zamówienia poprzez wiadomość e-mail Konto tworzone jest przez Usługodawcę po opłaceniu Ceny, przy czym Klient otrzymuje na wskazany przez siebie adres e-mail wiadomość z linkiem aktywacyjnym oraz samodzielnie ustala hasło do swojego Konta. 
 5. W formularzu zakładania Konta niezbędne jest podanie przez Klienta wskazanych następujących danych: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, login i hasło.
 6. Założenie Konta Klienta następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego i przesłanie do Usługodawcy poprzez stronę Sklepu (w ramach składania Zamówienia). Z chwilą przesłania potwierdzenia utworzenia Konta Klienta dochodzi do zawarcia umowy o prowadzenie Konta na stronie Sklepu.
 7. Umowa o prowadzenie Konta zawierana jest na czas nieokreślony i można wypowiedzieć ją w każdym momencie. 
 8. Klient loguje się na Konto przy użyciu adresu e-mail oraz indywidualnego hasła, które Klient ustala samodzielnie. 
 9. Klient może złożyć Zamówienie bez zakładania Konta lub poprzez założenie Konta. 
 10. Usługodawca, na prośbę Klienta, usuwa Konto Klienta. Aby zgłosić żądanie usunięcia Konta, Klient powinien skontaktować się z Usługodawcą na adres e-mail podany w początkowej części Regulaminu. 
 11. Konto Klienta usuwane jest w terminie do 14 – dni od dnia otrzymania żądania usunięcia Konta. 
 12. Korzystanie z Koszyka rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszej Treści lub Usługi cyfrowej do Koszyka. 
 13. Usługa Koszyk świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia. 
 14. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych można składać pisemnie na adres siedziby Usługodawcy lub elektronicznie na adres wskazany na początku Regulaminu. 
 15. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 16. W celu przyśpieszenia rozpatrzenia reklamacji rekomenduje się podanie przez Klienta w opisie reklamacji informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz żądania Klienta wraz z przekazaniem danych kontaktowych składającego reklamację.
 17. Podane wyżej wymogi mają formę jedynie rekomendacji Usługodawcy i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

Zawarcie, wykonanie Umowy i płatności 

 1. Usługodawca umożliwia składanie Zamówień oraz zawarcie Umów dotyczących udostępniania Treści i Usług cyfrowych poprzez stronę Sklepu. 
 2. Główne cechy Produktu są określone na stronie produktowej każdego Produktu na stronie Sklepu. 
 3. Zawarcie Umowy pomiędzy Klientem a Usługodawcą może nastąpić po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia. W celu złożenia zamówienia należy:
 1. Zalogować się do Sklepu (opcjonalnie)
 2. Wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia , a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny)
 3. Zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia zamówienia bez rejestracji
 4. Jeżeli wybrano możliwość złożenia zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia, adresu poczty elektronicznej oraz adresu, wpisać dane do faktury
 5. Kliknąć przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”
 6. Opłacić zamówienie w określonym terminie
 1. Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. 
 2. W odpowiedzi na Zamówienie Klient otrzymuje wiadomość na podany w tym celu adres e-mail z potwierdzeniem otrzymania Zamówienia i numerem konta bankowego w celu uiszczenia opłaty za Zamówienie.
 3. Klient jest zobowiązany do zapłaty Ceny w pełnej wysokości za zamówiony Produkt, w terminie wskazanym w wiadomości e-mail wysłanej w celu potwierdzenia przyjęcia zamówienia. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku Umowę uważa się za niezawartą. 
 4. W przypadku odmowy przyjęcia oferty bądź ofert złożonych w ramach realizacji Zamówienia przez Klienta, Umowa w zakresie Produktów, wskazana przez Usługodawcę w wiadomości e-mail z odmową przyjęcia oferty, nie zostaje zawarta. W takim wypadku Usługodawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od wysłania wiadomości, o której mowa powyżej zwraca Klientowi uiszczone przez niego płatności, w zakresie w jakim Umowa nie została zawarta.
 5. Usługodawca organizuje Promocje na wybrane Produkty dostępne na stronie Sklepu. Promocje nie podlegają łączeniu, o ile postanowienia Promocji wyraźnie nie stanowią inaczej. Możliwość skorzystania z danej Promocji może zależeć od dostępności Produktu na stronie Sklepu. 
 6. Usługodawca umożliwia następujące metody płatności:
  – płatność przelewem tradycyjnym na konto Sprzedawcy
 7. Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane
 8. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu
 9. Usługodawca przekaże Klientowi dowód zakupu w formie elektronicznej. Klient wyraża zgodę, aby dowód zapłaty, tj. faktura lub paragon, został sporządzony i przesłany na podany przez niego w trakcie składania Zamówienia, bądź zakładania Konta, adres e-mail. 
 10. Płatność następuje na zasadach prezentowanych na stronie Sklepu. W razie wątpliwości Klient może skontaktować się z Usługodawcą, kierując wiadomość na adres wskazany w Regulaminie. 
 11. Przewidywany czas realizacji zamówienia to, odpowiednio zgodnie z opisem produktu – od 24 godzin do 28 dni, oraz terminy ustalane indywidualnie.
 12.  Produkt zostanie wysłany przez sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie
 13. Początek biegu terminu dostawy Produktu do klienta liczy się w następujący sposób:
 1. w przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem tradycyjnym – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy
 1. Dostawa Produktu do klienta jest bezpłatna, chyba, że umowa sprzedaży stanowi inaczej

Usługi online (na żywo)

 1. Usługodawca, w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej świadczy Usługi online na odległość tj. przez podaną platformę internetową lub za pośrednictwem Konta Użytkownika (w zależności od opisu Usługi online), które prezentuje w Sklepie i do których dostęp i możliwość skorzystania sprzedaje za jego pośrednictwem, a w szczególności do Usług online zalicza się:
  Kursy online, masterclassy, szkolenia online – Usługi online polegające na przeprowadzeniu przez Sprzedawcę kursu lub masterclass, spotkań w ramach szkolenia lub innego wydarzenia online (na żywo) o charakterze edukacyjnym lub szkoleniowym oraz umożliwienia Klientowi odtworzenia (przez określony czas) nagrania z tego wydarzenia za pośrednictwem Konta Użytkownika lub udostępnionego Klientowi linku. Dokładny opis, czas trwania tej Usługi online, tematyka, terminy spotkań są określone w opisie zamieszczonym w Sklepie. Na ten rodzaj Usług online mogą składać się między innymi materiały audio, video, materiały tekstowe (o ile opis Usługi online tak stanowi). Do zakupu Usługi online konieczne jest jej wcześniejsze opłacenie.
  b. Inne Usługi online opisane w Sklepie,
 2. Szczegóły dotyczące konkretnej Usługi online podane są w jej opisie w Sklepie lub w dodatkowej umowie (o ile opis Usługi online lub jej charakterystyka przewiduje konieczność zawarcia dodatkowej Umowy).
 3. Usługa online może być świadczona za pośrednictwem grupy w mediach społecznościowych (np. Facebook), o ile opis Usługi online tak stanowi. Wówczas Klient oprócz posiadania dostępu do Internetu, powinien posiadać konto użytkownika na wskazanej przez Usługodawcę platformie społecznościowej, w celu skorzystania z Usługi online. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za usunięcie grupy w mediach społecznościowych lub komunikatorze przez dostawcę tych usług z przyczyn niezawinionych przez Usługodawcę. W takiej sytuacji Usługodawca zobowiązuje się do znalezienia innej platformy, która pozwoli na świadczenie Usług online na rzecz Klienta.
 4. W przypadku zakupu Produktu, związanego z koniecznością ustalenia indywidualnych terminów świadczenia Usług online, Usługodawca skontaktuje się z Klientem w ciągu 5 dni roboczych od opłacenia Zamówienia na podany w Zamówieniu adres mailowy lub telefonicznie, w celu uzyskania informacji, co do konkretnych szczegółów i terminu realizacji Usługi online.
 5. W przypadku niemożności realizacji Zamówienia w terminie określonym w niniejszym Regulaminie lub wskazanym w procesie zakupowym, Usługodawca telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej powiadomi niezwłocznie Klienta o tej okoliczności, proponując inny termin realizacji Zamówienia. Klient jest uprawniony do niezaakceptowania nowego terminu realizacji Zamówienia.
 6. Klient może zrezygnować z Usługi online pod warunkiem, że Usługa online nie została zrealizowana. Klient będzie zobowiązany do uiszczenia opłaty za tę Usługę w wysokości proporcjonalnej do jej wykonania np. proporcjonalnie do czasu jej trwania, proporcjonalnie do stopnia jej wykonania, zwrócenia pełnej wartości dostarczonych Treści cyfrowych, ilości przeprowadzonych spotkań itp. Klient może zostać również zobowiązany do naprawienia szkody, którą Usługodawca poniósł na skutek nieuzasadnionego wypowiedzenia (np. utrata dochodu Usługodawcy z uwagi na brak możliwości przyjęcia innych klientów w terminie, który był zarezerwowany dla Klienta rezygnującego poprzez zapłatę 50% ceny za okres pozostały do zakończenia Usługi online).

Treści i Usługi cyfrowe 

 1. Treści i Usługi cyfrowe oferowane na stronie Sklepu dotyczą treści edukacyjnych związanych z tematyką makijażu. W ramach Umowy zawartej zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu Usługodawca udostępnia Klientowi Treści cyfrowe i/lub Usługi cyfrowe zgodnie z Zamówieniem Klienta.
 2. Realizacja Zamówienia oznacza, że Usługodawca dostarcza Klientowi dane umożliwiające dostęp do treści zgodnych z Zamówieniem Klienta. Dane dostępowe przesyłane są na adres e-mail wskazany podczas składania Zamówienia (login i hasło do Konta Klienta na stronie Sklepu). Utworzenie Konta Klienta na stronie Sklepu, które umożliwia korzystanie z Treści i/lub Usług cyfrowych, jest nieodpłatne.
 3. Ceny Treści i Usług cyfrowych prezentowane są Klientowi na stronie internetowej Sklepu oraz w trakcie składania Zamówienia. Wszystkie ceny podane na stronach Sklepu są cenami brutto uwzględniającymi podatki.
 4. 1. Usługodawca w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej i za pośrednictwem Sklepu sprzedaje Treści Cyfrowe, a w szczególności:
  a. e-booki,
  b. nagrane kursy, masterclassy, warsztaty lub inne nagrane wydarzenia online,
  c. inne Treści cyfrowe opisane w Sklepie,
  z których korzystanie zostało uregulowane w niniejszym Regulaminie.
  2. Treści cyfrowe mają postać elektroniczną, w szczególności mogą być zapisane np. w formacie: .PDF, .EPUB, .MP3, .MOBI i nie są zapisane na żadnym nośniku materialnym. Informacje o formacie danej Treści Cyfrowej są każdorazowo umieszczone w opisie Produktu.
  3. Szczegółowe informacje dotyczące Treści cyfrowej zawsze znajdują się w jej opisie na stronie Sklepu.
 5. Ze względu na rodzaj i czas trwania Usług lub Treści cyfrowych poszczególne warianty Treści lub Usług cyfrowych mogą różnić się swoim zakresem oraz poziomem dostępów do materiałów oraz czasem realizacji.
 6. Wszystkie Usługi i Treści cyfrowe prezentowane są na stronie Sklepu. Dostęp do zawartości Zamówienia zostanie przyznany Klientowi niezwłocznie po zawarciu Umowy (zazwyczaj po wniesieniu na rzecz Usługodawcy przez Klienta opłaty odpowiadającej Cenie wybranej Treści lub Usłudze cyfrowej), o ile inaczej nie wskazano w opisie Treści lub Usługi cyfrowej. Konto Klienta oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony dla niego przez Usługodawcę na stronie Sklepu.
 7. Z chwilą zalogowania się do Konta Klienta po zakupie Usługi lub Treści cyfrowej lub z chwilą uzyskania dostępu do zamówionej Treści lub Usługi cyfrowej, w szczególności poprzez przesłanie linku do ściągnięcia materiałów lub uzyskania do nich dostępu, przedmiot Umowy uważa się za dostarczony w całości Klientowi.
 8. Jeżeli w opisie Treści lub Usługi cyfrowej Usługodawca określił inny termin dostarczenia Treści lub Usługi cyfrowej, to Klienta obowiązuje termin wskazany przez Usługodawcę na stronie Sklepu (przedsprzedaż). 
 9. 4. Odstąpienie od umowy na dostarczenie Treści cyfrowych lub rezygnacja z zawartej umowy nie będzie możliwa po dostarczeniu zamówionych Treści cyfrowych, jeżeli zostaną spełnione warunki opisane w części „Odstąpienie od umowy” Regulaminu.

Prawa autorskie 

 1. Klient zobowiązany jest do przestrzegania warunków niniejszej licencji w zakresie treści dostępnych w ramach Sklepu oraz poszczególnych Treści i Usług cyfrowych. Usługodawca może określić warunki licencji odrębnie, zamieszczając stosowny zapis w opisie Treści lub Usługi cyfrowej.
 2. Klient ma prawo korzystać z Treści lub Usługi cyfrowej wyłącznie na własny użytek, o ile inaczej nie wskazano w opisie Produktu. 
 3. Zabrania się Klientowi udostępniać Treści cyfrowe lub dane do swojego Konta Klienta innym podmiotom. 
 4. Dostępne w ramach Sklepu Treści i Usługi cyfrowe nie mogą być przedmiotem rozporządzenia przez Klienta (w szczególności odsprzedaży czy dystrybucji i sprzedaży handlowej). 
 5. Licencja udzielona Klientowi nie obejmuje prawa do:
  a) trwałego lub czasowego zwielokrotnienia treści dostępnych w ramach Sklepu, w tym Produktów, w całości lub w części, w celu innym niż utworzenie kopii na własny użytek, 
  b) wprowadzania jakichkolwiek innych zmian w części lub w całości treści, w tym Produktów, dostępnych na stronie Sklepu, 
  c) odpłatnego rozpowszechniania treści, w tym Produktów, dostępnych na stronie Sklepu jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, 
  d) nieodpłatnego rozpowszechniania treści, w tym Produktów, dostępnych na stronie Sklepu jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie. 
 6. O ile w opisie Treści lub Usługi cyfrowej nie wskazano inaczej, licencja udzielana jest na czas trwania Umowy/ 365 dni. 

Uprawnienia w razie niezgodności z Umową 

 1. Usługodawca ponosi odpowiedzialność wobec Klienta, jeżeli Treść cyfrowa lub Usługa cyfrowa są niezgodne z umową. Szczegóły dotyczące niezgodności Usługi lub Treści cyfrowej z umową regulują przepisy Kodeksu cywilnego w odniesieniu do Przedsiębiorców oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, w odniesieniu do Konsumentów oraz Przedsiębiorców na prawach konsumenta. Dla uniknięcia wątpliwości wskazuje się, że uprawnienia z tytułu niezgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z umową dotyczą klientów Sklepu będących Konsumentami i Przedsiębiorcami na prawach konsumenta. 
 2. W przypadku stwierdzenia niezgodności Treści lub Usługi cyfrowej z Umową Klient powinien skontaktować się z Usługodawcą (na adres e-mail podany na początku Regulaminu lub listownie), określając jednocześnie swoje roszczenie związane z niezgodnością Treści lub Usługi cyfrowej z Umową. 
 3. Jeżeli Treść cyfrowa lub Usługa cyfrowa są niezgodne z Umową, Konsument może żądać doprowadzenia do zgodności z Umową. 
 4. Usługodawca może odmówić doprowadzenia do zgodności z Umową, jeżeli doprowadzenie do zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe lub wymagałoby poniesienia nadmiernych kosztów dla Usługodawcy. 
 5. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się ̨wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Treści lub Usługi cyfrowej z Umową oraz wartość Treści lub Usługi cyfrowej zgodnych z Umową. 
 6. Usługodawca doprowadza Treść lub Usługę cyfrową do zgodności z Umową w rozsądnym terminie od chwili, w której Usługodawca został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z Umową, bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając ich charakter oraz cel, w jakim są wykorzystywane. Koszty doprowadzenia Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej do zgodności z Umową ponosi Usługodawca. 
 7. Jeżeli Treść lub Usługa cyfrowa są niezgodne z Umową, Konsument może złożyć́ oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, gdy:
  a) doprowadzenie do zgodności z Umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów, zgodnie z punktem 4 i 5;
  b) Usługodawca nie doprowadził Treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z Umową zgodnie z punktem 6;
  c) brak zgodności z Umową występuje nadal, mimo że Usługodawca próbował doprowadzić Treść cyfrową lub Usługę cyfrową do zgodności z Umową; 
  d) z oświadczenia Usługodawcy lub z okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Treści lub Usługi cyfrowej do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
 8. Usługodawca rozpatrzy reklamację w rozsądnym terminie 14 dni.
 9. Jeżeli Klient będący Konsumentem, wykonując uprawnienia z tytułu niezgodności Produktu z Umową, wystosował odpowiednie żądania do Usługodawcy, a Usługodawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 10. W celu przyśpieszenia rozpatrzenia reklamacji w zgłoszeniu reklamacyjnym rekomenduje się podanie przez Klienta w opisie reklamacji informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia niezgodności z umową oraz danych kontaktowych składającego reklamację. Rekomendacje podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 11. Jeżeli Klient jest Przedsiębiorcą, odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona na podstawie z art. 558 § 1 ustawy Kodeks cywilny. 
 12. Więcej informacji na temat praw kupujących można znaleźć na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta – https://prawakonsumenta.uokik.gov.pl. 
 13. Usługodawca odpowiada za brak zgodności z umową Treści lub Usługi cyfrowej, dostarczanych jednorazowo lub w częściach, który istniał w chwili jej dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili. Domniemywa się, że brak zgodności z Umową, który ujawnił się przed upływem roku od dostarczenia Treści lub Usługi cyfrowej, istniał w chwili jej dostarczenia. 
 14. Usługodawca nie może powoływać się na upływ terminu do stwierdzenia braku zgodności Treści lub Usługi cyfrowej z Umową, który jest wskazany w punkcie 13, jeżeli ten brak podstępnie zataił. 
 15. Usługodawca odpowiada za brak zgodności z Umową Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z Umową miały być dostarczane. Domniemywa się, że brak zgodności z Umową wystąpił w tym czasie, jeżeli w tym czasie się ujawnił. 
 16. Domniemania wskazane w punktach 13 i 15 nie mają zastosowania, jeżeli:
  a) środowisko cyfrowe Konsumenta nie jest kompatybilne z wymaganiami technicznymi, o których Usługodawca poinformował go w sposób jasny i zrozumiały przed zawarciem Umowy;
  b) Konsument, poinformowany w jasny i zrozumiały sposób przed zawarciem Umowy o obowiązku współpracy z Usługodawcą, w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla siebie środków technicznych, w celu ustalenia czy brak zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z Umową wynika z cech środowiska cyfrowego Konsumenta, nie wykonuje tego obowiązku w odpowiednim czasie.
 17. Uprawnienia z tytułu niezgodności Usługi lub Treści cyfrowej z Umową dotyczą Klientów Sklepu będących Konsumentami lub Przedsiębiorcami na prawach konsumenta. 
 18. Przedsiębiorca na prawach konsumenta akceptuje niniejszy Regulamin, a następnie korzysta ze swoich uprawnień. Przedsiębiorca na prawach konsumenta powinien uzupełnić stosowny formularz niezgodności Produktu z umową, a w szczególności dane poświadczające okoliczności potwierdzające jego status zgodny z art. 7aa ustawy o prawach konsumenta lub przekazać te informacje w inny sposób Usługodawcy. 
 19. Przedsiębiorca na prawach konsumenta oświadcza w formularzu przesłanym do Usługodawcy, że zawarta Umowa jest bezpośrednio związana z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie posiada dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej.

Odstąpienie od umowy 

 1. Jeśli w toku zakupu Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wyraził zgodę na wykonanie Umowy i dostarczenie mu Treści lub Usługi cyfrowej przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, traci on prawo do odstąpienia od Umowy zawartej z Usługodawcą. 
 2. Jeżeli Umowa dotyczy świadczenia Usług Elektronicznych, a Usługodawca wykonał w pełni Usługę Elektroniczną za wyraźną zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia traci prawo do odstąpienia, wówczas prawo do odstąpienia nie będzie mu przysługiwać. 
 3. W sytuacji, gdy nie występują okoliczności wskazane powyżej (punkty 1 i 2), Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta ma prawo odstąpić od Umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy. 
 4. Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyn, o ile zostały spełnione warunki przewidziane w ust. 1 lub w ust. 2. Działanie Sklepu opiera się na dostarczaniu Klientowi Treści lub Usług cyfrowych. W związku z tym rozpoczęcie korzystania z Treści lub Usługi cyfrowej przed upływem 14 dni od dnia dokonania zakupu powoduje utratę prawa odstąpienia od Umowy. 
 5. Odstąpienie od Umowy następuje poprzez poinformowanie Usługodawcy o swojej decyzji poprzez złożenie oświadczenia. Takie oświadczenie może zostać wysłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną. Klient może skorzystać ze wzoru formularza reklamacyjnego, dostępnego poniżej regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe. 
 6. W celu zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczające jest, aby Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem wskazanego terminu odstąpienia od umowy. 
 7. W przypadku odstąpienia od umowy Usługodawca zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta wszystkie otrzymane od niego płatności. 
 8. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wyraźnie wskazał na inne rozwiązanie. 
 9. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności. 

Pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów, rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dla konsumentów 

 1. Usługodawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi Umowami na drodze postępowania polubownego, mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu. 
 2. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Usługodawcę będą rozstrzygane przez sądy powszechne, a prawem właściwym jest prawo polskie. 
 3. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, a także wojewódzkich inspektoratów inspekcji handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; 
  http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php; 
  http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php. 
 4. Istnieje również możliwość skorzystania z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR), która dostępna jest pod adresem: 
  http://ec.europa.eu/consumers/odr. 
 5. Postanowienia Regulaminu nie udaremniają możliwości powoływania się przez Klientów na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa regulujące ochronę praw konsumentów. 

 Obowiązywanie i zmiany w regulaminie 

 1.  Usługodawca może wprowadzać zmiany w tym Regulaminie z ważnych przyczyn, w szczególności: jeżeli zmienią się warunki zawarcia Umowy, przy zmianie obowiązujących przepisów, przy wprowadzeniu nowych Produktów, a także przy zmianie rozwiązań informatycznych. 
 2. Klienci, którzy posiadają Konto na stronie Sklepu, o każdej zmianie Regulaminu zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną na adres e-mail przypisany do Konta Klienta. 
 3. W odniesieniu do Klientów niebędących Konsumentami Usługodawca może dokonać zmiany Regulaminu w każdym czasie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 
 4. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy. Zmiana Regulaminu jest skuteczna w terminie 14 dni od dnia opublikowania. 
 5. Regulamin podlega prawu polskiemu. 
 6. Czynności związane z Regulaminem dokonywane przez Klientów niebędących Konsumentami powinny być dokonywane w formie dokumentowej. Wszelkie spory pomiędzy Usługodawcą a Klientami niebędącymi konsumentami rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby lub miejsca zamieszkania Usługodawcy. 
 7. Usługodawca może rozwiązać Umowę o Świadczenie Usług z Klientem za 30- dniowym okresem wypowiedzenia z ważnych przyczyn, rozumianych jako zmiana przepisów prawa regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie zawieranej pomiędzy Klientem a Usługodawcą lub zmiana sposobu świadczenia usług spowodowana wyłącznie względami technicznymi. 8. Usługodawca może wypowiedzieć Klientowi Umowę o Świadczenie Usług za 14-dniowym okresem wypowiedzenia lub odmówić mu dalszego prawa do korzystania ze Sklepu z ważnych powodów, w szczególności w przypadku rażącego naruszenia przez Klienta niniejszego Regulaminu, tj. w sytuacjach, gdy Klient naruszana Ogólne Warunki Korzystania ze Sklepu. 

Ochrona danych osobowych 

 1. Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez Usługodawcę jako administratora danych osobowych. 
 2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne w celu założenia Konta, korzystania z określonych Usług Elektronicznych, zawarcia Umowy.
 3. Dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania danych są dostępne w Polityce Prywatności na stronie internetowej Sklepu.

 

Postanowienia końcowe 

 1. Regulamin oraz załączniki do Regulaminu stanowią wzorzec umowny w rozumieniu art. 384 § 1 Ustawy Kodeks cywilny. 
 2. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej Umowy o Świadczenie Usług następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres podany przez Klienta. 
 3. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień zawieranej Umowy następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożonego Zamówienia oraz przekazaniem aktywnego linku do treści niniejszego Regulaminu w treści wiadomości e-mail. 
 4. Dowód dokonania zakupu przez Klienta Sklepu zostanie przekazany za pośrednictwem wiadomości e-mail. 
 5. Treść Regulaminu jest dostępna dla Klientów bezpłatnie na stronie internetowej Sklepu. 
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 
 7. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Klientem niebędącym Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy. 
 8. Klient, umieszczając jakiekolwiek treści na Koncie lub w innym miejscu strony internetowej Sklepu, udziela niniejszym Usługodawcy niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na wykorzystywanie, utrwalanie w pamięci komputera, zmienianie, usuwanie, uzupełnianie, wykonywanie publiczne, wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie, w szczególności w Internecie, tych treści, bez ograniczenia terytorialnego.

Formularz odstąpienia od umowy:

 

Możliwość odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentom oraz Przedsiębiorcom na prawach konsumenta. Udostępniony formularz stanowi wzór. Nieskorzystanie z tego wzoru nie ma wpływu na możliwość odstąpienia od umowy. 

Usługodawca: __________ 

Oświadczam, że odstępuję od Umowy dotyczącej następującego Produktu 

Nazwa Produktu: ___________ 

Cena brutto: ___________ 

DANE IDENTYFIKUJĄCE: 

Imię i nazwisko: ____________________________________ 

Data zawarcia Umowy/ złożenia zamówienia: ______________________________ Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został przez Państwa wybrany przy zakupie Produktu na naszej stronie Sklepu. Jeżeli płatność została dokonana w inny sposób niż przelewem, a chcą Państwo otrzymać zwrot środków na rachunek bankowy, proszę wskazać poniżej numer konta bankowego, właściwego do zwrotu pieniędzy: 

_______________________________________________________________

 

___ podpis oraz data

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z odstąpieniem od umowy: Informuję, że dane osobowe, podane w tym formularzu, będą przetwarzane w celu obsługi procesu odstąpienia od umowy. Administratorem danych podanych w formularzu jest : Dagmara Mikuła DAG.ART
W związku z obsługą procesu odstąpienia od umowy dane mogą być przetwarzane przez podmioty zewnętrzne, zaangażowane w obsługę tego procesu, takie jak biuro rachunkowe. Formularz będzie przechowywany przez okres konieczny do realizacji procesu odstąpienia od umowy oraz zgłoszenia potencjalnych roszczeń wynikających z realizacji odstąpienia. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, zawartych w formularzu, przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: prawo do żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi procesu odstąpienia od umowy.